Bài viết hướng dẫn đăng ký công cụ Google Webmaster Tools. Sử dụng Google Webmaster Tools để khai báo, tối ưu SEO… website của bạn với bộ máy tìm kiếm Google Search.

Đăng ký: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *