Thảo theo yêu cầu tim hiểu về Rich Snippets của anh em.

Bài viết này tôi sẽ tổng hợp những  Rich Snippets phổ biến nhất

Công cụ Test Rich Snippets: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

Hướng dẫn:

– itemscope: Định nghĩa khối có tác dụng.

– itemtype: Khai báo cho Google biết định nghĩa và nhận dạng data cho thuộc tính itemprop.
– itemprop: Khai báo định dạng cấu trúc mà itemtype cung cấp

Nguồn: http://schema.org/docs/schemas.html và http://www.data-vocabulary.org

1. Rich Snippets xếp hạng, bình chọn, bỏ phiếu:

HTML:

<div itemscope itemtype=”http://schema.org/Recipe”>
    <span itemprop=”name”>Cộng đồng Google Việt Nam</span>
    <img itemprop=”image” src=”http://igoo.vn/Source/images/logo.png” alt=”Cộng đồng Google Việt Nam”>
    <div itemprop=”aggregateRating” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/AggregateRating”>
        <span itemprop=”ratingValue”>9</span>/<span itemprop=”bestRating”>10</span>
        <span itemprop=”ratingCount”>99</span> bình chọn
    </div>
</div>

Minh hoạ:

HTML:

<div itemscope itemtype=”http://schema.org/Recipe”>
    <span itemprop=”name”>Cộng đồng Google Việt Nam</span>
    <img itemprop=”image” src=”http://igoo.vn/Source/images/logo.png” alt=”Cộng đồng Google Việt Nam”>
    <div itemprop=”aggregateRating” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/AggregateRating”>
        <span itemprop=”ratingValue”>9</span>/<span itemprop=”bestRating”>10</span>
        <span itemprop=”reviewCount”>999</span> bài đánh giá
    </div>
</div>
Minh hoạ:
HTML:
<div itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Recipe”>
<span itemprop=”name”>Cộng đồng Google Việt Nam</span>
    <img itemprop=”photo” src=”/images/logo.jpg” alt=”Cộng đồng Google Việt Nam” />
    <div itemprop=”review” itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Review-aggregate”>
        <span itemprop=”rating”>2</span>
        <span itemprop=”count”>10</span>
    </div>
</div>
Minh hoạ:
HTML:
<div itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Recipe”>
<span itemprop=”name”>Cộng đồng Google Việt Nam</span>
    <img itemprop=”photo” src=”/images/logo.jpg” alt=”Cộng đồng Google Việt Nam” />
    <div itemprop=”review” itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Review-aggregate”>
        <span itemprop=”rating”>2</span>
        <span itemprop=”votes”>15/san>
    </div>
</div>
Minh hoạ:
2. Rich Snippets Breadcrumb link (navigation link):
Tham khảo: http://igoo.vn/breadcrumb-link-navigation-link-trong-seo.html
HTML:
<ul itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”>
    <li><a itemprop=”url” href=”/” title=”Trang chủ”><span itemprop=”title”>Trang chủ</span></a></li>
    <li itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”><a itemprop=”url” href=”/trang1″ title=”Trang 1″><span itemprop=”title”>Trang 1</span></a></li>
    <li itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”><a itemprop=”url” href=”/trang2″ title=”Trang 2″><span itemprop=”title”>Trang 2</span></a></li>
    <li itemscope itemtype=”http://daa-vocabulary.org/Breadcrumb”><a itemprop=”url” href=”/trang3″ title=”Trang 3″><span itemprop=”title”>Trang 3</span></a></li>
</ul>
Minh hoạ:
3. Xác nhận Google+ Pages với Website:
Tham khảo: http://igoo.vn/xác-nhận-google-pages-với-website-của-bạn-video-seo.html
4. Xác nhận tác giả bài viết bằng Google+:
B1: Copy thẻ <a> vào bài viết:
<a rel=”author” href=”https://plus.google.com/[ID Google+]?rel=author“>[Tác giả]</a>
ví dụ: <a rel=”author” href=”https://plus.google.com/116602647998496576269?rel=author”>Bình Nguyễn</a>
B2: Đăng nhập Google+ -> sửa tiểu sử của bạn -> thêm website của bạn vào mục Cộng tác viên để xác nhận bạn đang làm việc với Website
B3: Đăng ký email để xác nhận quyền tác giả tại: http://plus.google.com/authorship
B4: Upload lại avatar chú ý avatar G+ phải là cái mặt mình 😀 ko là ko được nhé.
Kết luận: Các  bạn chỉ cần nhìn và phân tích chút là oki vì nó cũng rất đơn giản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *