Hướng dẫn xác nhận Google+ Pages với Website của bạn. Việc xác thực Website và Google+ Pages là rất quan trọng trong SEO và để khai báo với Google về nội dung, tránh mạo danh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *